Een liefdevol tweede thuis voor uw kind

Huisregels/Algemene voorwaarden

1. Wie en wat is Christelijk Kindercentrum Terbroek?

Christelijk Kindercentrum Terbroek is een Kinderopvang bestaande uit:

1.1 Kinderdagverblijf (KDV)
(hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar)

1.2 Buitenschoolse opvang (BSO)
(opvang als basisscholen gesloten zijn voor kinderen van 4 tot 12 jaar)

Peuteropvang (PO)
(Voorschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.)

Christelijk Kindercentrum Terbroek is een initiatief van directeur Heidi van de Peut. Gevestigd aan de Rondweg 36, 3785 LC, Zwartebroek. De Buitenschoolse opvang is aan de Vellengastraat 14, 3785 LA, Zwartebroek. Christelijk Kindercentrum Terbroek heeft als doel kwalitatief goede christelijke opvang te bieden aan het kind, en vindt het belangrijk dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt. Tevens vinden wij het belangrijk dat wij goed contact met de ouders hebben, zodat we zo goed mogelijk aansluiten bij de thuissituatie en in kunnen springen op wisselende situaties.

2. De ligging

Christelijk Kindercentrum Terbroek ligt aan de Rondweg 36, 3785 LC in Zwartebroek.
Verder maken we gebruik van een lokaal van de basisschool ‘Het Anker’ aan de Vellengastraat 18, 3785 LC in Zwartebroek

3. De openingstijden

Kinderdagverblijf
Alle dagen van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Peuteropvang
Alle ochtenden van 8.15 tot 12.15 uur.

Buitenschoolse Opvang
Schoolweken: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.30 – 18.00 uur

Voorschoolse Opvang
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 – 8.30 uur

Vakantie dagen
Van 7.30 -18.00 uur

4. Aandachtspunten voor de groep

We proberen zoveel mogelijk dezelfde leidsters op de groep te laten werken, zodat de leidsters een band kunnen opbouwen met de kinderen.

4.1 Brengen en halen

Kinderdagverblijf
De kinderen kunnen tussen 7.30 uur en 9.00 uur gebracht worden. Het is voor de kinderen fijn als iedereen er is om 9.00 uur, dit geeft rust op de groep.
Om 18.00 uur sluit het kinderdagverblijf. Dat betekend dat u vóór 18.00 uur uw kind(eren) moet ophalen. Bij Christelijk Kindercentrum Terbroek is het mogelijk om uren bij te kopen. Deze flexibele uren dient u minimaal 24 uur van tevoren te reserveren i.v.m. personele bezetting. Bij de aanschaf van extra uren worden deze verrekend op uw rekening.

Buitenschoolse opvang ‘Hotel de Botel’
De kinderen worden ’s middags van school opgehaald, en naar de BSO gebracht. Dit gebeurt in de meeste gevallen met de BSO Bus. Het is belangrijk dat de juf/meester van de school op de hoogte is dat een medewerker van Christelijk Kindercentrum Terbroek uw kind(eren) komt halen. De BSO van Christelijk Kindercentrum Terbroek haalt alleen op bij de school van uw kind.

Mochten de kinderen ivm sportdag of andere activiteiten ergens anders opgehaald moeten worden dient u dat te overleggen met school / Christelijk Kindercentrum Terbroek.

Om 18.00 uur sluit de BSO. Dat betekent dat u vóór 18.00 uur uw kind(eren) moet ophalen. Bij Christelijk Kindercentrum Terbroek is het mogelijk de sluitingstijd te verlengen. Deze flexibele uren dient u minimaal 24 uur van tevoren te reserveren i.v.m personele bezetting. Bij de aanschaf van extra uren worden deze verrekend op uw rekening.

Voorschoolse opvang
Er is een mogelijkheid de kinderen voor het begin van de schooltijden op te vangen. Deze mogelijkheid is er ’s morgens vanaf 07.30 tot 08.30 uur. De kinderen worden opgevangen op dezelfde locatie als de BSO. Uw kind(eren) worden dan naar school gebracht door een medewerkster van Christelijk Kindercentrum Terbroek.

Peuterspeelzaal ‘Oki-Doki’
Tussen 8.15 uur en 8.45 uur kunt u uw kind brengen. Tijdens het brengen kunt u even een puzzeltje maken met uw kind en daarna afscheid nemen, door bij het raam te zwaaien. Halen is tussen 12.00 en 12.15 uur. De week voor vakanties is er liedjeskwartier, dan kunt u om 11.30 uur op de speelzaal komen zingen. We gaan dan met zijn allen in de kring liedjes zingen, zodat u die thuis ook met u kind kunt zingen. Het liedjeskwartier duurt tot 11.45 uur.

4.2 Afhalen door iemand anders
Wanneer iemand anders dan afgesproken uw kind komt halen, dient dit vooraf bij de pedagogisch medewerker van de groep bekend te zijn. Wanneer dit niet het geval is kunnen wij (om veiligheidsredenen) uw kind niet meegeven.

4.3 Eten en drinken

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang
Christelijk Kindercentrum Terbroek zorgt voor drinken , tussendoortjes. Voor de BSO in de vakantie (of studiedagen) voor een volledige broodmaaltijd.
Kinderen die voor 8 uur in de ochtend worden gebracht, mogen een ontbijtje meebrengen. Zij mogen dat dan op het kindercentrum opeten.

Peuterspeelzaal
Op de peuterspeelzaal geeft u uw kind een bakje fruit en een beker drinken mee. U zet de naam van uw kind op het bakje en de beker, zodat het makkelijk is uit te delen.

4.4 Verjaardag
Er wordt “uitbundig” aandacht besteed aan de verjaardagen van de kinderen. Jarige kinderen mogen trakteren. Het is zinvol om vooraf met de leidsters te overleggen wanneer en waarop uw kind trakteert.

4.5 Afwezigheid van uw kind
Als uw kind een dag niet komt op het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of de peuterspeelzaal, wilt u hem/haar dan tijdig afmelden bij de
leidsters! U kunt daar voor het volgende telefoon nummer gebruiken 0342-462724 of via de app.

4.6 Vakantie/ studie dagen

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
In de zomervakantie zijn wij de 2 middelste weken gesloten van de basisschool vakantie, daarnaast zijn wij de week tussen Kerst en Oud en nieuw gesloten.
Als u een contract hebt inclusief vakantie en studiedagen, dan verwachten wij dat uw kind dan ook komt. Besluit u om uw kind niet te brengen, wilt u dat dan doorgeven aan de pedagogisch medewerkers. Wilt u studiedagen zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.

Peuterspeelzaal
De vakanties van de peuterspeelzaal lopen gelijk aan de schoolvakanties van basisschool ‘Het Anker’.

5. Informatie over uw kind

Het halen van de kinderen is een belangrijk moment, zowel voor de ouders als voor het kind. Daarom vinden wij het belangrijk dat er altijd een prettige mondelinge overdracht plaats vindt. Tevens kunt u één keer per jaar, inschrijven voor een “10 minutengesprek”.

6. Nieuwsbrief

Aan het begin van iedere maand komt er een nieuwsbrief uit. Daarin staat actuele informatie en leuke weetjes.

7. Ziekte en inenting

Wanneer uw kind ziek is kan zij/hij niet naar Christelijk Kindercentrum Terbroek gebracht worden. Voor zieke kinderen zijn geen voorzieningen aanwezig. Bovendien kan er besmettingsgevaar bestaan. Voor informatie wat te doen bij bepaalde infectieziekten, kunt u bij de directie terecht.

Als uw kind ziek wordt (temperatuur boven 38,0 ºC) bellen wij u om te overleggen hoe nu verder.

8. Medicijnverstrekking

Wanneer ouders/verzorgers de leidster verzoeken om bepaalde medicijnen aan een kind toe te dienen is dat mogelijk als dit een medicijn betreft op doktersvoorschrift en als de wijze van toediening duidelijk en helder is. De ouders instrueren de leidster over wat er gegeven moet worden, welke hoeveelheid en welk tijdstip. Het kan voorkomen, dat toedienen van een bepaalde medicatie of medische handeling niet wordt gedaan op het kindercentrum, dit is ter beoordeling van de directie. Aan het verzoek van de ouder/verzorger om een kind gedurende de dag koortsverlagende middelen toe te dienen zal de pedagogisch medewerker geen gehoor geven.

Voor het geven van medicijnen, wijst Christelijk Kindercentrum Terbroek alle verantwoordelijkheid af, d.m.v. het ondertekenen van het zogeheten “protocol medicijngebruik”.

9. De Ouderparticipatie

Christelijk Kindercentrum Terbroek hecht veel waarde aan contact en inbreng van ouders. Tenslotte kunnen we samen de beste kinderopvang realiseren. Doe mee! U kunt deelnemen in de oudercommissie van Christelijk Kindercentrum Terbroek. De oudercommissie behartigt het algemene belang van ouders en
kinderen. De oudercommissie maakt zich sterk voor de belangen van ouders en kinderen. De commissie overlegt hiervoor ongeveer vier keer per jaar met de directie van Christelijk Kindercentrum Terbroek.

Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u meer informatie vinden onder over ons op de site. In de oudercommissie van Christelijk Kindercentrum Terbroek zitten ouders van kinderen uit het kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaal. Hierdoor zijn alle onderdelen vertegenwoordigd in de oudercommissie.

Zij hebben onder andere de volgende taken:
9.1 adviseren van de directie
9.2 organiseren van ouderinformatieavonden en feesten
9.3 als contactpersoon fungeren voor ouders naar Christelijk Kindercentrum Terbroek.

10. Plaatsing

Als het inschrijfformulier binnen is en uw bericht heeft gekregen dat er plek is op de dag dat u dat wenst, is de inschrijving definitief. Op de eerste rekening van het kindercentrum wordt dan het inschrijfgeld van 15 euro verrekend.

11. Beëindigen plaatsing

De opzegtermijn is één maand en dient altijd schriftelijk of per mail voor de eerste dag van de nieuwe maand in ons bezit te zijn. Dit geldt ook voor het opzeggen van een deel van de plaatsing.

12. Financiële informatie

De maandelijkse betalingen vinden plaats door middel van een automatische incasso. Rond de negende van de maand wordt het maandbedrag van u bankrekening afgeschreven. De digitale factuur ontvangt u van ons voor de afschrijving.

Wanneer een automatische incasso niet uitvoerbaar is brengen wij administratiekosten in rekening. Bij herhaaldelijk aanmanen behoudt Christelijk Kindercentrum Terbroek zich het recht voor de met u gesloten overeenkomst te beëindigen. Er zijn verschillende contracten mogelijk; Inclusief of exclusief vakante en studiedagen. Korte en lange middag. De maandprijs op de rekening die u krijgt, is berekend door de kosten van het hele jaar op te tellen en dan te delen door 12. Hierdoor is de prijs maandelijks hetzelfde, met uitzonderring als u extra uren of dagen bijkoopt.

13. Verzekeringen

Christelijk Kindercentrum Terbroek maakt gebruik van de diensten van een huisarts verbonden aan de kinderopvang wanneer er sprake is van een ongeval met lichamelijk letsel of bij acute ziekte verschijnselen. Medewerkers en kinderen op Christelijk Kindercentrum Terbroek zijn verzekerd voor overlijden en invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Christelijk Kindercentrum Terbroek is niet aansprakelijk voor diefstal van kleding en/of goederen.

14. Belasting

U kunt een teruggave via de belasting aanvragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de belasting: www.belastingdienst.nl.

Of neem contact op met de belastingtelefoon 0800-0543, op maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

15. Klachtenreglement

Christelijk Kindercentrum Terbroek staat voor goede kinderopvang. We doen onze uiterste best voor kinderen én ouders. U kunt van ons op aan. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Door feedback kunnen wij onze organisatie verbeteren.

Christelijk Kindercentrum Terbroek vindt een goede afhandeling en verwerking van klachten van belang voor de verbetering van de dienstverlening. Indien u een klacht heeft heeft, kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers van uw kind. Zij proberen samen met u tot een oplossing te komen. Als het gaat over financiële aspecten, plaatsing of verandering van dagdelen, over het functioneren van medewerkers of elders, kunt u terecht bij Heidi van de Peut.

Externe klachtencommissie

Christelijk Kindercentrum Terbroek is aangesloten bij een externe onafhankelijke klachtencommissie van De Geschillencommissie. Wanneer u een klacht heeft kunt hier een klacht indienen. www.degeschillencommissie.nl

16. protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Christelijk Kindercentrum Terbroek werkt volgens het landelijke protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met de MO-groep, de Branchevereniging voor Ondernemers in de Kinderopvang en het Landelijk Platform Peuterspeelzaalwerk. Dit protocol gaat in op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

U als ouder kan dit protocol inzien op de site van het kindercentrum.

17. Inspectie

De GGD controleert – in opdracht van de gemeente Barneveld – aan de hand van een checklist één keer per jaar of Christelijk Kindercentrum Terbroek aan de voorschriften voldoet. Naar aanleiding van de volledige inspectie stelt de GGD een inspectierapport op. Dit GGD-rapport wordt met de oudercommissie besproken.

De rapporten zijn in te zien op de site van Christelijk Kindercentrum Terbroek.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met:

Heidi van de Peut
Vellengastraat 14
3785 LA Zwartebroek
06-48648373

Mail adres: info@kindercentrumterbroek.nl

Hieronder ons aanbod kinderopvang

Kinderopvang

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf ‘De Vlieger’.
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kinderopvang

Peuteropvang

Peuteropvang ‘Oki-Doki’.
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Naschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang ’Hotel-de-Botel’.
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar.