Waar kunt u terecht met een klacht of probleem;

Wij vinden het fijn als u als ouder een klacht of probleem heeft over iets, wat zich heeft voorgedaan op de kinderopvang of op het beleid of iets anders, dit voorlegt aan een pedagogisch medewerker of aan ons als organisatie. Het liefst door een afspraak te maken, zodat we het rustig kunnen bespreken.

De pedagogisch medewerker hoeft niet meteen te antwoorden op de klacht, maar heeft het recht om daar eerst over na te denken.
Indien dat nodig is, maakt de leidster een vervolgafspraak binnen 1 week.
Wij zullen de klachten serieus behandelen.

Indien het op deze manier niet naar wens verloopt, zullen we de volgende procedure volgen;

  1. U dient de klacht schriftelijk in bij de directie.
  2. Wij zullen de klacht zorgvuldig onderzoeken en houden u zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de afhandeling van de klacht.
  3. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld. Binnen 6 weken naar het indienen van de klacht.
  4. Schriftelijk en mondeling zal de directie met de ouder aangeven hoe men de klacht beoordeeld en in het oordeel wordt een termijn gesteld, waarbinnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen worden gerealiseerd.
  5. De regeling zal onder de aandacht van de ouders worden gebracht en de directie zal toezien op het handelen overeenkomstig de regeling.
  6. Als we er samen niet uit komen kunt u uw klacht of probleem melden bij de geschillencommissie Kinderopvang.

Hoe dat werkt, kunt u hieronder lezen;

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterzaken (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.’

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

De Geschillencommissie Kinderopvang,
Bordewijklaan 46,
Postbus 90 600,
2509 LP Den Haag,  (www.degeschillencommissie.nl)

4. Wanneer de  ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Aan het eind van elk jaar dienen wij, indien er klachten zijn binnen gekomen, een verslag naar de toezichthouder.

2016

Met trots kunnen we melden dat er in het jaar 2016 geen geschillen zijn geweest.