Een liefdevol tweede thuis voor uw kind

Meldcode Kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding. Op het kindercentrum zijn er aandacht functionarissen Meldcode.

Indien zich een situatie voordoet, maken we gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Verder is het wettelijk meldplicht ingevoerd voor een vermoeden van geweld of zedendelict jegens een kind door een collega. Dit betekent dat de directie van Christelijk kindercentrum Terbroek wettelijk verplicht is om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur als over aanwijzingen beschikt dat een collega een geweld- of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is.

Hieronder ons aanbod kinderopvang

Kinderopvang

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf ‘De Vlieger’.
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kinderopvang

Peuteropvang

Peuteropvang ‘Oki-Doki’.
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Naschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang ’Hotel-de-Botel’.
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar.